วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 นายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันต์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวฤดี หมื่นศรี หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมด้วย นายปรีดา ไถ้เงิน นายช่างรังวัดชำนาญงาน นางสาวชลิดา งานรุ่งเรือง นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ และนายศิริศักดิ์ แท้สูงเนิน วิศวกรปฏิบัติการ ร่วมกับนายเบญจพล ถาคำ วิศวรเหมืองแร่ชำนาญการ สรข.5 พิษณุโลก เข้าร่วมตรวจการประกอบโลหกรรมของบริษัท ไทยไชน่า นันเฟอรัชเมทัลอินเตอร์เนขั่นแนล จำกัด ประกอบกิจการผลิตตะกั่วจากแผ่นธาตุแบตเตอรี่ โดยมีนายธีระชัย จีนานุวัฒนานนท์ ผู้จัดการบริษัท เป็นผู้นำตรวจ