ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2564 นายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันต์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม นำผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้า ตามโครงการ “อุตสาหกรรม SMEs เศรษฐกิจดี สู่ชุมชน” และ โครงการ “ถนน เดิน กิน ชิม เที่ยว” ครั้งที่ 5/2564 โดยการบูรณาการร่วมกับ จังหวัดนครสวรรค์ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครสวรรค์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด หอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดนครสวรรค์ และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลาง จังหวัดนครสวรรค์ เวลา 10.00 - 21.00 น. มีร้านค้าเข้าร่วมจำหน่ายจำนวน 63 ร้านค้า ยอดจำหน่ายรวม 300,480 บาท