วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 นายปิยะพงศ์ สุวรรณจันทร์ วิศวกรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางธารทิพย์ อินยาศรี วิศวกรปฏิบัติการ ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามตรวจสอบ และประเมินการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการกำกับติดตามและประเมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของกอ.รมน. จังหวัดนครสวรรค์ และตรวจเรื่องร้องเรียนปัญหามลพิษจากการประกอบกิจการ กรณีโรงงานปล่อยกลิ่นเหม็นเน่า ณ โรงงานน้ำตาลเกษตรไทยฯ ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์