วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 นายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันต์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นางสุจิตรา เทวอักษร หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (รายหมวด) และการประเมินสถานการณ์เป็นระบบราชการ 4.0 Hosted by ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน