คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
22.09.2565
1

ร่วมตรวจสถานที่การขออนุญาตมี ใช้ ซึ่งวัตถุระเบิด (ANFO) จำนวน 2 ราย

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
21.09.2565
3

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
21.09.2565
0

ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดชับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

16.03.2565

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาดำเนินการกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ โครงการค่าใช้จ่ายโครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

19.04.2564

06.02.2560

14.12.2559

<p><img src="images/activity/2559/12/44440001.jpg" alt="" width="751" height="1061" /></p> <p><img src="images/activity/2559/12/44440002.jpg" alt="" width="751" height="1062" /></p> <p><img src="images/activity/2559/12/44440003.jpg" alt="" width="747" height="1056" /></p> <p><img src="images/activity/2559/12/44440004.jpg" alt="" width="748" height="1058" /></p> <p><img src="images/activity/2559/12/44440005.jpg" alt="" width="755" height="1067" /></p> <p><img src="images/activity/2559/12/44440006.jpg" alt="" width="760" height="1075" /></p>

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02